Overheden

Ik werk regelmatig voor overheden. Bijvoorbeeld voor de Inspectie Leefomgeving en Transport, Domeinen RZ, de gemeenten Koggenland, Eindhoven, Leerdam en Amsterdam, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en voor de Provincie Zuid-Holland.
   
Ik heb bijvoorbeeld:
  • een cursus gegeven over het beoordelen van bodemrapporten
  • bodemsignalen uitgezocht en behandeld
  • geïnventariseerd wat de risico’s zijn van bodemvervuiling bij verkoop van een terrein (zowel milieuhygiënische aspecten, als de gevolgen voor het koopcontract)
  • bekeken of een verontreiniging kan worden aangepakt via een in-situ-sanering
  • een uitgebreid historisch onderzoek gedaan om te kunnen onderbouwen welke partijen aansprakelijk zijn voor een bodemverontreiniging
  • een nazorgplan opgesteld voor een restverontreiniging
  • meegedacht over de gebieds gerichte aanpak van vervuiling van het diepe grondwater 
  • een plan opgesteld voor de aanpak van asbest bij de herontwikkeling van een woonwijk 
  • een cursus gegeven over bodemverontreiniging voor de medewerkers van het grondbedrijf 
  • onderzoek gedaan naar het aanbestedings traject bij prestatiecontracten van in-situ saneringen